نفس بکش

"فوق تخصص کوفت کردن همه چیز" اعطا شد به من از طرف خواهرم به خاطر این که:

وقتی رفت دستشویی پشت سرش رفتم و کوبیدم به در و همش تکرار کردم زود باش عجله دارم خلاصه ش کن!

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۵/۰۴/۰۹
نیمچه مهندس ...