نفس بکش

دلیل مخالفت با بعضی چیزا ترس از نداشتن اطلاعاته.

چهارشنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۶، ۰۱:۴۱ ب.ظ

زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی هم گفته بود که آنچه به عنوان سند 2030 مطرح شده، یقیناً موردنظر جمهوری اسلامی نیست، زیرا در این سند مواردی وجود دارد که با اهداف نظام مغایر است.

ریلی؟

واقعا با اهداف نظام تون مغایرت داره؟

والا ما که سند رو خوندیم چیزی جز زیبایی و اسلام واقعی ندیدیم.حالا اگه شما اسلام دیگه ای دنبال می کنین برم یه خبری به آقای خامنه ای بدم.2030

میدونین کدوم قسمتش بیشتر رفته تو چشم برخی مسئولین و داره مثل خار توی چشم دیوونه شون میکنه؟هدف اصلی 5.

این همه ترس از توانمند شدن زنان زنان چه معنی میتونه داشته باشه؟یعنی ما میترسیم شما بیایین جای مارو بگیرین.یعنی به خودمون و توانایی هامون اعتماد نداریم و از توانمند بودن شما مطمئنیم و میترسیم.یعنی ما میترسیم شما اگه به همه ی حقوق و امکاناتی که ما داریم برسید توانایی و مردانگی ما زیر سوال بره.واسه همینه که به کارگردان زنی که میخواد فیلم دفاع مقدس بسازه به اندازه ی کارگردان مرد تجهیزات نمیدن.از توانمند بودن یه مهندس زن میترسن که سعی میکنن با مسخره کردنش کارشو پایین جلوه بدن.

این سند 17 تا هدف اصلی داشت که من نمیفهمم چرا وقتی دولت اعلام کرده در هر قسمت که با فرهنگ ما هم خوانی نداشت ما ملزم به اجرا نیستیم و یونسکو هم این حق رو بهشون داده و خودش هم تو سند گفته در صورت مغایر نبودن با اولویت های ملی و فرهنگی و با توجه به بودجه تون انجامش بدین و بذارین تو برنامه ی کلی تون.حالا این که آقایون میترسن و از ترس شون چیزای نامربوط به این سند نسبت میدن یه چیز دیگه است.

با کدوم عقلی گفتن تو سند گفته شده به بچه ها هم جنس بازی و خود ارضایی یاد بدین؟؟!با توجه به موارد بالا که گفتم در صورتی که کاری با فرهنگ و اولویت هامون مطابقت نداشته باشه ملزم به انجامش نیستیم،و با توجه به جمعیت زیاد افراد مذهبی(واقعا مذهبی نه الکی مذهب) کدوم آدم عاقلی قبول میکنه چنین چیزی رو مسئولین کشور که باید از هزار تا فیلتر رد بشن میذارن تو برنامه 14 ساله کشور و شورای انقلاب هم تاییدش میکنه؟؟؟نه! میخوام بدونم با کدوم عقلی؟حالا فرضا اونا گذاشتن،میتونیم تصور کنیم اعتراض پدر و مادرها رو به دولت و طبیعتا عقب نشینی دولت رو.پس جو زده نشید لطفا عزیزانم و خیال نکنین مسئولین کشور تو کلوب شبانه بزرگ شدن.

توجه تون رو جلب میکنیم به بندهایی که رفتن تو چشم من:

1-حداقـل، بـه نصـف رسـاندن تعـداد مـردان، زنـان و کودکانـی کـه در فقـر زندگـی میکننـد - بـا
تأکیـد بـر همـۀ اشـکال فقـر، بنابـر تعاریـف ملّـی آن- تا سـال 2030

2-تضمیـن تحقق برابـری حـق دسترسـی بـه منابـع اقتصـادی و خدمـات پایـه، مالکیـت و کنتـرل
مالکیـت از جملـه در مـورد: زمیـن و سـایر اشـکال دارایـی، ارثیـه، منابـع طبیعـی، خدمـات مناسـب
جدیــد در حــوزۀ فنــاوری و خدمــات مالــی از جملــه اعطــای وامهــای خــود - اشــتغالی کوتاه ّ مــدت
بـرای همـۀ مـردان و زنـان، بـه ویـژه فقـرا و اقشـار آسـیبپذیر تـا سـال 2030

3-تقویـت پیشـگیری از مصـرف مـواد مخـدر و درمـان سـوءمصرف آن و نیـز پیشـگیری از اسـتفادۀ
زیانبـار مشـروبات الکلی
 

4-تضمیـن دسترسـی جهانی بـه خدمـات بهداشـتی و درمانـی در حـوزۀ مسـائل جنسـی و بـاروری،

از جملـه: درراسـتای تنظیـم خانـواده، آمـوزش و اطلاعرسـانی و ادغـام بهداشـت بـاروری در برنامههـا
و راهبردهـای ملّـی تـا سـال 203
  
5-ریشــه کنی نابرابریهــای جنســیتی در آمــوزش و تضمیــن دسترســی برابــر بــه همــۀ مقاطــع
ّ آمـوزش و تربیـت فنـی و حرفـهای بـرای اقشـار آسـیب پذیر، از جملـه معلـولان، افـراد بومـی و کودکانی
کـه در شـرایط آسـیب پذیر زندگـی میکننـد و یـا خـود آسـیب پذیر هسـتند، تـا سـال 2030

6-تضمیـن مشـارکت کامـل و مؤثـر زنـان و در اختیـار قـرار دادن فرصتهـای برابـر (بـا مـردان)
بـرای انتصـاب بـه مسـئولیتهای بسـیار بـالا در همـۀ سـطوح تصمیمگیـری در حوزه هـای سیاسـی،
اقتصـادی و همچنیـن در زندگـی عمومـی
  
7-کاهش قابل ملاحظۀ فساد و رشوه خواری در همۀ اشکال آن تا سال 2030
8-ادغام اقدامات مرتبط با تغییر اقلیم در سیاستها، راهبردها و برنامه ریزیهای ملی

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۳/۱۰
نیمچه مهندس ...